English

ارباب کیخسرو شاهرخ

بنیانگذار کتابخانه مجلس

زادروز: 7 تیر 1254

زادگاه: کرمان

وفات:  11 تیر 1319

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 4 دی 1387ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد